www.drsoroush.com

 

 
     
 
 
87
 
ی ی

 

ی یی ʐ

 

ی یی

 

 

ییی یی ݘ یی یϐی ی . ی ی ی یی ی ی یϐی ی ی یی یی یϐی ی .

 


 

ی Ϙ ی یϐ ی ی ی ی ی Ͽ

 

 ǐ ی "ی" یی ی ی ی ی ی ی یی ی یی یی Ԙ ی ی یی ی ی ی. ǐ یی ی ی ی ی ی یی یی یی ی ی یی ی ی ی ی .
ی ی ی ݘی ی ی یی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی یی ی .

 

ی ѐ یی ی ی ی ی Ͽ


ǘی ی ی ѐ یی یی ی ѐ ی ی . ǐ ی ی ѐ ی ی یی ی ی ییی ǘی یی . ی ی ی یʁی .یی ی یی ی یی یʁی . ی ی ǘی ѐ ی ی ǘی یی ی ی ی ǘی ییی یی ی ی ی ѐ یی ی ی ǘی ی ی ی ی ی ی ی .

 

ی ی ѐ ی ی ی ی ی . ی ی ǘی ѐ ی یی ی ی ی


ی یی ی ی ی ی ی ی ییی ʐ یی ی یی ی ی ی ی ی ی یʁی یʁی ی ی ی ی ی ی یی یی ѐ یی ی э یی ی ی ی . ی ی ǐ ѐ ی ی یی ی . ی ی ی ی یی ǘ ی یѿ ی .

 

  ѐ ј ݘی ی ی ی یی ی Ԙ ی ݘی یی Ԙ ی ی.ی یϐ ی Ϙ ی ی ی یی یϿ


ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی یی . ی ی ǐ یی ی ی ی ی ی . ی ی ی. ی یی ی ی . ی ی ی ی ی јیی . ی ǘی .یی ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی .


Ϙ ǘی یی ی ی ی ǘی ی ی یی یی ی یϐ یʿ


ی ی یی .ی ی ی یی ی. ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ј ی ی ی Ґ ی ј ی ی ی ی Ґ ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ͘ی ی ی ی ی ی ی ی. ی јیی ییی .

 

76 ی یی یی یی ی Әی ی ی ی ی ییی ی Ԙ ی یی Ͽ


76 ی ی ی ی ݘی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی یی ی ǘ ی ی یی ی یی ی یی یی ی ی ی .ی ی ژ ی ݘی Ԙ Ӂ ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ǐ ݘی ی ییی ی ی ی ی ی یی ی ی یی Ԙ یی ی یی ی ی ی یی ی ی یی ی ی .


ی ی ی ی ی ی ی ی یی ییی ǘی .ی ی ی یϿ


ی ی ی ی ی ǘی ی ی ی . ی ی ی .
 

یی یی ی ј ی ی ی ی ییϿ ی ی ی ی یی یϿ


یی ی یی ی ی ݘ ی ی ی ی ی ی ǘی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی .

 

 

:

 

 

بازگشت به دکتر سروش