www.drsoroush.com

 

 
     
 

Ґ ی 

25 ی 1388

 

 

ی    

 

 

ی ԡ ݘ ی یی ی ی .

ی ی ی ی ѡ ی ی ϡ Ԑ ی ǐ یی ی .

Ϙ ی ی یی "ݘ یی" یی یѐی یی ی ی ی . ی ϐی ی یی ϡ ی ϐ ی .

ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ǘ یϐ یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی Ӂی ی ϡ یی ѡ ی ی ی ʐی ϡ ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی "ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی یی ی ی ی ی ."

ی ی یی ی ی ʡ یی ѡ ی ԡ ی ی ی ی ی ی .

ی یی ی ی

ی ی ی ی ی ی " یی . ی یی ی یی."

ی ی ی ͘ یی ی ی ی Ԙ ی ی ی .

ی ی ی "ی ͘ یی ی ی . یی ی ی ی ی ی ی ͘ یی ʘی ی Ґ Ґ ی . ی یی ی ."

ی ԡ ͘ ی ی ی ی یی . ی ی یی ʘی ی ی ی یی Ԙی .

ی ی " ی ی یی ی . یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ʘی ی ."

ی ی ی " ی ی ʘی ی ی ی ی ی . ی ی ʘی ی ی ی ʘی ی . ی ʘی ی . ͘ یی ʘی ."

ی ԡ ʘی ی ͘ ی یی ی ی ϡ ݘ ϡ ی ی ͘ یی ͘ ʘی ی ی ی ی ی ی .

" ی ی ی یی. ی ی یی ی . ی ی ی ی یϐی Ȑ. ی ی ی ی ی."

"ǘ ی ی ی "

ی ی ی ǘیی ј : یی ی یی ی. " ی ͘ی یی ی ی ی ی یی ϡ ی یی ی. ی . ی ی . ͘ یی ی ی ."

ی ԡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی. " یی ی یی ی . ی یی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ѐ ی ."

ی ی "ی ی یی ی ǘ ی ی ی ʘی ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی یی یی ."

" ی ی ی"

ی ی ی ی ͡ ی یϐیی ی ی ی ݘی ی ϡ ی یی یی ی Ȑی ی ی "ǘ یی" ϐی ϡ . ی ی ی ی ی ی ی ی .

" ی ͘ یی Ԙ ی Ԙ ی ی ϡ . ی ی یی ی ی ی ی ی یی. Ԙ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی "

ی ی " ی ͘ یی یϡ ی ͘ یی یϡ ی ͘ یی ی ی یϡ ی ی ی ی ݘ Șیϡ ی ی ی ی. ی ی ی ی یی ی . ییی Ȑی/ Ȑی ییی."

ی یی ͘ ی ی یی ی . " ی ی ی ی Ԙ ی . ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی."

ی ی ی " ی ی ͘ ی . ی ͘ ی ی ی ی ی . ی . ی ی یی ی یی ی یی ی. ی ی ی ."

ی ͘ یی ی "یی ی ی э ی ͘ ی ͘ یی ی یی ی ی ی ϡ یی ی ی ی ."

ی ی ی ϡ ی ی ی: " ی ی ͘ یی ی ϡ ͘ ی . ی ی ی ϡ ی یی ."

 

 

 

 

 

بازگشت به دکتر سروش